Bộ Tài chính đề xuất kinh phí xây dựng cơ sở dữ liệu nhà ở, thị trường bất động sản

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư hướng dẫn khoản 3 Điều 76 Luật Kinh doanh bất động sản. Trong đó, gồm có nội dung lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên để xây dựng, điều tra thu thập thông tin, cập nhật, duy trì, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Đồng thời, hướng dẫn xác định giá cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo đó, ngân sách trung ương sẽ đảm bảo cho các hoạt động xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác; điều tra, thu thập thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu và duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do trung ương thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Trong khi đó, ngân sách địa phương sẽ đảm bảo cho các hoạt động xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác; điều tra, thu thập thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu và duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do địa phương thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, các nội dung chi gồm: Kinh phí xây dựng, nâng cấp, thuê hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản; Chi điều tra, thu thập, tiếp nhận thông tin, dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản; Chi xử lý, cập nhật, lưu trữ thông tin, dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản;

Bên cạnh đó, còn có chi phí đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các công chức, viên chức được phân công thực hiện quản lý, vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; Chi hướng dẫn việc chia sẻ, cung cấp, thu thập, cập nhật, xử lý, lưu trữ, bảo quản, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Mức chi điều tra, thu thập thông tin, dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê, Tổng Điều tra thống kê quốc gia; được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 37/2022/TT-BTC;

Mức chi xử lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản thực hiện theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin; các định mức kinh tế – kỹ thuật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông;

“Mức chi phí đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng phục vụ công tác quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 06/2023/TT-BTC”, Dự thảo Thông tư nêu rõ.

Salaphumy
Salaphumy
Salaphumy là một đơn vị truyền thông giúp người dân phú mỹ tiếp cận những thông tin chính xác và mới nhất.

More from author

Bình Thuận: Khó quản lý bất động sản du lịch vì pháp lý chưa rõ...

Hiện nay, pháp luật chưa có quy định rõ ràng, các khái niệm về bất động sản du lịch và sản phẩm của bất động sản du lịch chưa có trong các quy định pháp luật về Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật đất đai … gây rất nhiều khó khăn cho công tác quản lý...

TP.HCM thu hồi đất cho 13 dự án

TP.HCM đề xuất 13 dự án cần thu hồi đất đăng ký năm 2024 với tổng diện tích 3,14 ha…
spot_img

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!